Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd uczniowski to ważne ogniwo funkcjonowania naszej szkoły.
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie : Ty, koleżanki i koledzy z Twojej klasy i z innych klas szkoły. Wszyscy posiadają prawo do działania w szkole. Każdy ma prawo do zgłaszania i realizacji swoich pomysłów. Macie prawo i róbcie to. Działajcie. W podejmowaniu i realizacji Waszych planów pomoże Wam Zarząd Samorządu w skład, którego wchodzą:

 • przewodniczący 
 • zastępca przewodniczącego 
 • sekretarz 
 • członkowie samorządu

Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej.

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.
 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju; 

Założenia :

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;

Samorząd Uczniowski Ośrodka tworzą wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły i grup wychowawczych. Jednostkami SUO na szczeblu klas są Samorządy Klasowe, a na szczeblu szkoły Zarząd Samorządu Ośrodka składający się z uczniów wybranych w demokratycznych wyborach. Wybory poprzedza Kampania Wyborcza kandydatów do Zarządu Samorządu Ośrodka. Wyborcą jest każdy uczeń szkoły, który nie jest zawieszony w prawach ucznia . Wyborca ma prawo oddać jeden głos na popieranego przez siebie kandydata z listy wyborczej.
Wybory odbywają się co 2 lata, w październiku. Do Zarządu Samorządu Ośrodka wchodzi 6, spośród wszystkich Kandydatów umieszczonych na karcie do głosowania, którzy w wyborach otrzymali największą liczbę głosów. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są nauczyciele zaakceptowani przez Dyrektora Ośrodka. Działania programowe proponowane są i realizowane we współpracy z opiekunami Samorządu.

Do kompetencji Samorządu należy:

 • realizacja imprez z kalendarza imprez szkolnych i środowiskowych,
 • tworzenie tradycji i zwyczajów Ośrodka,
 • prowadzenie konkursów
 • organizowanie imprez tanecznych, zabaw, itp.,
 • zachęcanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego pełnienia obowiązków szkolnych ( przede wszystkim na szczeblu samorządów klasowych)
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania,
 • udział w pracach na rzecz Ośrodka,
 • rozwiązywanie aktualnych problemów i konfliktów wewnątrzszkolnych,
 • współpraca z Radą Rodziców

 

G. B. K.