Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Nadchodzi lato...

Wystawa z okazji Dnia Dobrych Uczynków

Etno wiosna

Dzień kota

Witamy w naszej szkole

Cicha noc...

Cicha noc...

Jesienna wystawa "Drzewo"

ZAJĘCIA DODATKOWE

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu każdy uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Rodzaj zajęć zależy od:

 • indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 • możliwości psychofizycznych ucznia;
 • orzeczenia o kształceniu specjalnym;
 • wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia; 
 • zainteresowań.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów.

Zajęcia rewalidacyjne:

 • stymulacja procesów poznawczych - usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, mowy i myślenia, a także umiejętności opanowania emocji dla rozwoju umiejętności szkolnych;
 • terapia logopedyczna - rozwijanie kompetencji językowych poprzez usuwanie zaburzeń mowy, wad wymowy, przywracanie mowy w przypadku jej utraty, stymulowanie rozwoju mowy i podnoszenie sprawności językowej, wprowadzanie alternatywnych metod komunikacji;
 • biofeedback - tłumienie niepożądanych fal mózgowych, w zamian wzmacnianie tych fal mózgowych, które są potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania;
 • integracja sensoryczna SI - przywracanie prawidłowego odbioru i organizacji bodźców ze wszystkich zmysłów takich jak: wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja;
 • fizjoterapia - to terapia ukierunkowana na rozwijanie, utrzymywanie, i przywracanie zdolności ruchowych;
 • zajęcia zwiększające kompetencje emocjonalno-społeczne - służą kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji emocjonalnych i społecznych, a więc umiejętności rozpoznawania i panowania nad swoimi emocjami, ale także odczytywania emocji innych i adekwatnego zachowania się w danej sytuacji społecznej; 
 • korekcja wad postawy - przeciwdziałanie stwierdzonym wadom postawy i wyrównywanie odchyleń fizjologicznych;
 • muzykoterapia- stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i ruchowego poprzez różne formy aktywności muzycznej;
 • hipoterapia- to zajęcia z zakresu rewalidacji psychoruchowej, które odbywają się przy udziale koni;
 • terapia ręki- nauka i doskonalenia różnych czynności i ruchów precyzyjnych ręki przy stabilizacji całego ciała;
 • zajęcia z tyflopedagogiem- to terapia uczniów niewidomych i słabowidzących;
 • zajęcia z surdopedagogiem- to terapia uczniów niesłyszących i słabosłyszących.

Zajęcia pozalekcyjne:

 • wiedzy - celem zajęć jest ujawnianie uzdolnień uczniów oraz zmniejszenie skali niepowodzeń uczniowskich. Pozwalają osiągnąć uczniowi sukces na miarę jego możliwości, a także wpływają na rozwój zainteresowań w danej dziedzinie;
 • artystyczne- pomagają uczniom rozwijać zdolności i zainteresowania artystyczne: plastyczne, muzyczne, teatralne i inne poprzez podejmowanie działań o charakterze wielorakim;
 • turystyczno-krajoznawcze - często realizowane w formie rajdów i wycieczek, w czasie których uczniowie poznają ciekawe miejsca w najbliższej okolicy, odkrywają ich walory przyrodnicze krajoznawcze oraz uczą się, jak prowadzić obserwacje przyrodnicze, rozpoznawać rośliny;
 • dydaktyczno-wyrównawcze - mają na celu przybliżenie uczniom obowiązujących, podstawowych treści z wiodących edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które sprawiają uczniom największe problemy;  wyrównanie zaległości w opanowaniu poszczególnych, wiodących zagadnień oraz rozwijanie i doskonalenie niezbędnych umiejętności: czytania, pisania, liczenia, konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, logicznego myślenia, stosowania poznanych reguł.

Koła zainteresowań:

rozwijają uzdolnienia uczniów  w sferze:

 • rozwoju fizycznego - zajęcia sportowe;
 •  rozwoju artystycznego - zajęcia o charakterze muzycznym, plastycznym oraz literackim;
 • preorientacji zawodowej  - pomagają w wyborze dalszej drogi zawodowej. 

Banery/Logo